Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 21

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 22
Odborný tím a kontakty – Zastavme násilie

Odborný tím a kontakty

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách je odborným tímom Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Stály tím KMC pri realizácii našich aktivít dopĺňame radom externých spolupracovníčok a spolupracovníkov zastupujúcich rôznorodé vedné odbory.

Mgr. Barbora Burajová, PhD.,
Vedúca manažérka KMC

Pokiaľ hľadáte možnosti spolupráce s KMC v oblasti výskumu, monitoringu alebo pri koncepčnej či legislatívnej činnosti, kontaktujte Barboru. Bude Vašim kontaktom aj v prípade, ak máte záujem o komunikáciu za KMC a o téme prevencie a eliminácie násilia.

Mgr. Barbora Burajová, PhD., 

vedúca manažérka KMC

Pokiaľ hľadáte možnosti spolupráce s KMC v oblasti výskumu, monitoringu alebo pri koncepčnej či legislatívnej činnosti, kontaktujte Barboru. Bude Vašim kontaktom aj v prípade, ak máte záujem o komunikáciu za KMC a o téme prevencie a eliminácie násilia.

https://zastavmenasilie.zibala.sk/wp-content/uploads/2023/04/burajova-cover-1024x683-1.jpg

Mgr. Barbora Burajová, PhD., 

vedúca manažérka KMC
Barbora je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, certifikovanou trénerkou MOP pre oblasť presadzovania rovnosti žien a mužov a EÚ pre oblasť ochrany obetí trestných činov. Doktorandské štúdium v odbore trestné právo ukončila prácou o ochrane a podpore obzvlášť zraniteľných obetí trestných činov. Po ukončení praxe advokátskej koncipientky pracovala v Nadácii otvorenej spoločnosti v oblasti presadzovanie právneho štátu a nediskriminácie. Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách vedie od roku 2015. Bola a je členkou vo viacerých Výboroch Rady vlády pre ľudské práva a pracovných skupinách na prípravu legislatívy na ochranu pred diskrimináciou a o ochrane obetí.

doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD.

Ak Vás zaujíma problematika sexuálneho násilia a sexuálneho zneužívania, Slávka je odborníčkou, ktorá Vám poskytne relevantné informácie z aktuálnych výskumov a o dobrej praxi pomoci preživším. Slávku kontaktujte aj v prípade, ak máte záujem o vzdelávanie v problematike boja proti sexuálnemu násiliu a sexuálnemu zneužívaniu.

Mgr. Zuzana Očenášová, PhD.

Zuzana bola od roku 2015 ako stála členka tímu KMC zodpovedná za monitoring a výskum v KMC a od roku 2023 je súčasťou externého tímu KMC. V súčasnosti vedie bilaterálny výskum, ktorý realizujeme v spolupráci s Nórskym centrom pre štúdie násilia a traumatického stresu.

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.

V prípade, ak máte záujem o aktivity primárnej prevencie pre žiactvo a študentstvo, kontaktujte Katarínu. Poskytne Vám informácie o tom, aké prednášky a workshopy ponúkame školám alebo kolektívom detí a mládeže. V prípade ak hľadáte možnosti, ako posilniť Vaše vlastné schopnosti hovoriť o násilí s mladými ľuďmi, Katarína bude Vašou kontaktnou osobou.

Mgr. Michaela Jankovičová.

Michaela je v KMC zodpovedná za koordináciu multiinštitucionálnej spolupráce na národnej úrovni a vedie tím našich externých koordinátorov a koordinátoriek partnerstiev multiinštitucionálnej spolupráce (ďalej ako „PMIS“). Ak hľadáte možnosti, ako aktivity KMC priniesť do Vášho regiónu, môžete kontaktovať Michaelu alebo koordinátora/-rku PMIS vo vašom regióne. Michaelu alebo koordinátora/-rku PMIS vo vašom regióne kontaktujte aj v prípade, ak máte záujem o zorganizovanie vzdelávacích aktivít.

Ing. Lucia Vlasáková

Lucia je projektová manažérka projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“.

Ing. Ľudovít Čábi

Ľudo je finančný manažér projektu „Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu“.

Regionálni koordinátori/-rky PMIS

Koordinátori/-rky partnerstiev multiinštitucionálnej spolupráce (ďalej ako „PMIS“) pôsobia vo všetkých 8 krajoch Slovenska. Koordinačno-metodickému centru pre prevenciu násilia na ženách pomáhajú pri implementácii a koordinácii komplexnej celoštátnej politiky pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. Ich úlohou je vytvárať platformy spolupráce relevantných aktérov a organizovať osvetové a vzdelávacie aktivity v regiónoch. Pokiaľ máte vo Vašom regióne záujem o prednášky, workshopy, vzdelávanie alebo stretnutia s odborníčkami a odborníkmi môžete kontaktovať vo Vašom regióne našich kolegov a kolegyne.

Bratislavský kraj

Mgr. Michaela Jankovičová, Michaela.Jankovicova@ivpr.gov.sk  

Trnavský kraj

Mgr. Juraj Janček, PhD., Juraj.Jancek@ivpr.gov.sk  

Nitriansky kraj

Mgr. et Mgr. Angelika Karasová, Angelika.Karasova@ivpr.gov.sk  

Bansko-bystrický kraj

Mgr. Martina Adeline Kocúrová, Martinaadeline.Kocurova@ivpr.gov.sk  

Trenčiansky kraj

Mgr. Lucia Mikušová, Lucia.Mikusova@ivpr.gov.sk 

Žilinský kraj

Mgr. Alena Alscher, Alena.Alscherova@ivpr.gov.sk 

Prešovský kraj

PhDr. Martina Kormošová, PhD., Martina.Kormosova@ivpr.gov.sk  

Košický kraj

PhDr. Rastislav Barkasi, Rastislav.Barkasi@ivpr.gov.sk  

Skip to content