Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 21

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 22
Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu – Zastavme násilie

Projekt je realizovaný v rámci podpory z Nórskych grantov pod heslom “Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“. Nadväzuje na úspešnú realizáciu projektu “Vytvorenie Koordinačno – metodického centra (KMC) pre prevenciu násilia na ženách”. Na princípe partnerskej spolupráce zodpovedných inštitúcií sa zameriava najmä na podporu koordinovanej odpovede pomáhajúcich profesií a posilnenie prístupu, ktorý reaguje na potreby žien zažívajúcich násilie a ich detí.

Prijímateľom projektu je Inštitút pre výskum práce a rodiny – KMC a partnermi projektu sú Akadémia Policajného zboru Slovenskej republikyNórske centrum pre štúdie násilia a traumatického stresuGenerálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 • Priniesť aktuálne poznatky o ochrane žien a ich detí pred násilím
 • Vytvoriť koordinovanú ochranu pred násilím prostredníctvom práce regionálnych koordinátorov
 • Posilniť aktivity zamerané na primárnu prevenciu domáceho a rodovo podmieneného násilia
 • Zlepšiť postupy na prevenciu druhotnej viktimizácie najmä prostredníctvom zvýšenia dostupnosti špeciálnych výsluchových miestností polície
 • Prostredníctvom špecializovaného vzdelávania vytvoriť predpoklady pre vznik policajných tímov špecialistov zameraných na vyšetrovanie prípadov domáceho a rodovo podmieneného násilia
 • Realizovať programy pre páchateľov násilia a prednášky pre mladých ľudí zamerané na prevenciu násilia páchaného na ženách
 • Výskum a monitoring realizovaný v medzinárodnej spolupráci
 • Program primárnej prevencie násilia na ženách
 • Vzdelávanie vyšetrovateľov pre prípady domáceho a rodovo podmieneného násilia
 • Sociálno-intervenčné programy pre páchateľov
 • Zriadenie špecializovaných výsluchových miestností
 • Akadémia Policajného zboru Slovenskej republiky
 • Nórske centrum pre štúdie násilia a traumatického stresu
 • Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Výška grantu je 1 300 000 €.

Celková suma grantu z Nórska je 1 105 000 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Z celkového grantu je 685 000 € alokovaných pre príjemcu grantu, Inštitút pre výskum práce a rodiny – KMC, 41 000 € pre Akadémiu Policajného zboru Slovenskej republiky, 201 000 € pre Nórske centrum pre štúdie násilia a traumatického stresu, 43 000 € pre Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže a 329 000 € pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Nórske granty – základné dokumenty

Nórske granty – FBEEA Grants

Zmluvy k projektu v Centrálnom registri zmlúv

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch, financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Nórske granty

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:

 • #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
 • #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
 • #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
 • #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
 • #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

Poďakovanie za podporu

Projekt “Zlepšenie ochrany práv obetí – posilnenie kapacít a postupov boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu” sa realizuje vďaka podpore z Nórskych grantov vo výške 1 105 000 € a je spolufinancovaný vo výške 195 000 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je v spolupráci s partnerskými organizáciami prispieť k zlepšeniu opatrení na predchádzanie druhotnej a opakovanej viktimizácii a zlepšenie podpory dostupnosti a kvality ochrany žien zažívajúcich násilie a ich detí v kontakte s pomáhajúcimi profesiami.

Skip to content