Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 21

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 22
Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie – Zastavme násilie

Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie

Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) získal v máji 2018 nenávratný finančný príspevok na realizáciu národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje vo výške 4 870 994,10 Eur.

Cieľom národného projektu je systémové inštitucionálne zabezpečenie poradenskej činnosti v oblasti rodovej diskriminácie, vrátane rodovo podmieneného násilia a posilnenie odborných kapacít Inštitútu pre výskum práce a rodiny v oblasti odstraňovania diskriminácie z hľadiska pohlavia, resp. rodu, a to ako z hľadiska realizovania výskumov, tak aj poskytovania základného poradenstva v oblasti rodovej diskriminácie. Projekt je zameraný na vytvorenie, stabilizáciu a udržanie systému integrovanej ochrany a podpory obetí rodovo podmieneného násilia a zosúlaďovania snahy o jeho znižovanie a predchádzanie. Sústredí sa prepájanie rôznych postupov a opatrení, ako legislatívnej, tak aj nelegislatívnej povahy. Zámer projektu je podporiť koordinované úsilie inštitúcií verejnej správy, ako aj neverejných subjektov, predchádzať rodovo podmienenému násiliu, znižovať ho a účinne podporovať a ochraňovať osoby, ktoré takéto násilie zažívajú. 

Národný projekt tvoria dve hlavné aktivity:

Prvá aktivita, podpora účinných  mechanizmov na odstraňovanie rodovej diskriminácie, sa bude realizovať prostredníctvom vzdelávania (tréningy zamerané na rodovú rovnosť a ako predchádzať rodovej diskriminácii, vypracovaním pôvodných výskumov, metodík, monitoringov a edukačných kampaní z oblasti rodovej rovnosti) a poradenskej činnosti (poskytovaním poradenstva k otázkam spojených s diskrimináciou z hľadiska pohlavia a rodu, ako aj pre subjekty verejného sektora a výskumnej a analytickej činnosti). web stránku tejto aktivity nájdete tu. 

Druhou aktivitou národného projektu bude podpora rozvoja služieb a opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy. Prebiehať bude najmä prostredníctvom činnosti Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách, ktoré bude rozvíjať oblasť multi-inštitucionálnej spolupráce,koordinovať regionálne tímy expertov a expertiek, tvoriť akčné plány pre jednotlivé regióny v SR, budovať intervenčné tímy v oblasti vzdelávania, vypracovávať metodické usmernenia a štandardy pre poskytovanie podpory a ochrany osobám zažívajúcim násilie a ich deťom, rozvíjať výskum, monitoring a informačno-osvetové aktivity o problematike rodovo podmieneného násilia. Ďalšou významnou časťou tejto aktivity bude pokračovanie a rozvoj pôsobnosti Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie, ktorá bude prostredníctvom odborného poradenstva poskytovať 24 hodinovú dištančnú krízovú podporu pre obete diskriminácie – ženy zažívajúce násilie.

Infoplagát

Tlačová správa

 Spoločne proti rodovej diskriminácii

Výstupy z NP Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, aktivita č.2 

Skip to content