Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 21

Warning: Undefined array key "HTTP_X_WP_TEMPORARY" in /data/c/e/cedb19a0-d9e0-4ea3-a84e-645915edba1d/zibala.sk/sub/zastavmenasilie/wp-config.php on line 22
KMC – Zastavme násilie

KMC

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (ďalej ako „KMC) bolo vytvorené s ambíciou naplniť požiadavku čl. 10 Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, podľa ktorého: 

„Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni, jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento dohovor.“

Koordinačno – metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (ďalej ako „KMC) bolo vytvorené s ambíciou naplniť požiadavku čl. 10 Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, podľa ktorého: „Zmluvné strany ustanovia alebo zriadia na národnej úrovni, jeden alebo viac oficiálnych orgánov zodpovedných za koordináciu, implementáciu, dohľad, vyhodnocovanie politiky a opatrení pre predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nemu, ktoré pokrýva tento dohovor.“

Cieľom KMC je prispievať k tvorbe, implementácii a koordinácii komplexnej celoštátnej politiky pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. Našim východiskom je preto spolupráca so všetkými relevantnými rezortami a mimovládnymi organizáciami v súlade s Národným akčným plánom pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách.

Našou snahou je posilňovať systémovú prevenciu a dostupnosť špecializovaných podporných služieb v oblasti násilia páchaného na ženách a domáceho násilia. Prostredníctvom monitoringu, výskumu, ponuky vzdelávania a návrhov metodických usmernení spoluvytvárame podmienky pre multi-inštitucionálnu spoluprácu a interdisciplinárny prístup k potrebám žien zažívajúcich násilie a obetí domáceho násilia.

Od svojho vzniku v roku 2015 je činnosť KMC podporovaná z Európskeho sociálneho fondu a Nórskeho finančného mechanizmu so spolufinancovaním projektov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

 

 

Skip to content